Tổng quan các chủ đề

  • View
   Click this welcome message for a course overview.
 • Provide easy access to resources
  Book: 1 Thư mục: 1 Các file: 2 Các URL: 2 Phiên bản Thời gian Video: 2
  Quá trình: 0 / 0
 • Simple activities usable in pop ups.
  H5P: 1 Gói SCORM: 1 Câu hỏi thăm dò: 1
  Quá trình: 0 / 0
 • Notes on using in courses

  Các trang: 3 Poster: 1
  Quá trình: 0 / 0